Financiën

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Algemene Reserve

22.239

16.324

14.642

15.739

In de mutaties van de Algemene Reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat. De Algemene Reserve staat vrij te besteden door de gemeente en vormt een buffer voor financiële tegenvallers.

Buitengewoon Beter

900

380

0

0

Het bestedingsplan van deze reserve loopt tot en met 2023. Het resterende budget zal worden ingezet voor de afronding van de projecten Geitenkamp en Spijkerkwartier en een bijdrage aan het project Gele Rijdersplein.

Bereikbaarheid

6.696

5.990

6.082

6.105

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum.

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

1.499

1.298

1.182

1.242

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Met name op de onderwerpen riolering, wegen en fietspaden, groen, spelen, bomen, verkeersregelinstallaties, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en water.

Evenementen

400

0

200

0

De uitgaven voor het WK BMX en het WK Volleybal worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve evenementen.

Onderwijs

7.674

7.814

8.237

9.093

De bestemmingsreserve zal ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouwprojecten basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaalonderwijs.

Cultureel Vastgoed

261

257

252

248

In 2021 valt incidenteel € 5,0 miljoen uit de reserve cultureel vastgoed vrij die gereserveerd was voor onderhoud. Voor het onderhoud worden structurele middelen opgenomen. Overige vrijval dient ter dekking van de kapitaallasten van cultureel vastgoed.

Groenfonds

280

178

0

0

In 2021 wordt € 0,1 miljoen uit het Groenfonds ingezet voor de dekking van het bomenbeleid.

WMO en Jeugdzorg

325

81

498

0

In 2019 wordt ten laste van het geprognosticeerde resultaat € 2,7 miljoen toegevoegd aan een nieuw te creëren BR Wmo en Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar om de zorgmaatregelen zoals aangekondigd in de Perspectiefnota te mitigeren, indachtig de motie (19M98) Zorgmaatregelen. Doel van deze reserve is om het negatief effect van de zorgmaatregelen tijdelijk opvangen of reduceren

Transformatie Zorg

229

200

0

0

Arnhem is actief met de transformatie van zorg, deze bestemmingsreserve heeft tot doel om initiatieven die leiden tot transformatie van zorg te financieren.

Klimaat en energie

99

25

0

0

De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie.

Duurzaamheidsleningen

16

15

15

14

Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

Duurzaam Arnhem

3.000

0

0

0

De bestemmingsreserve duurzaam Arnhem wordt ingezet voor het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met de bestemmingsreserve worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

Zuidelijke Binnenstad

3.000

0

0

0

Uit de reserve zuidelijke binnenstad wordt € 3,0 miljoen ingezet voor de restauratie van de blauwe golven en de herinrichting van het gebied er omheen.

Volkshuisvesting

188

43

43

43

De reserve volkshuisvesting is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de WOS-fraude. De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen.

Vastgoed

2.615

2.191

2.679

2.390

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen.

Bedrijfsvoering

1.597

936

0

0

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie.

ICT

15

0

0

0

De middelen uit de bestemmingsreserve ICT worden ingezet om de ICT-omgeving up-to-date en stabiel te houden.

Totaal

51.034

35.732

33.831

34.875

Incidentele lasten

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Algemene Reserve

14.419

14.039

18.506

17.724

zie baten

Bereikbaarheid

6.848

6.778

6.775

6.747

zie baten

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

504

508

509

605

zie baten

Evenementen

170

50

50

50

zie baten

Onderwijs

8.768

8.008

6.901

6.988

zie baten

Cultureel Vastgoed

231

265

299

355

zie baten

WMO en Jeugdzorg

5.611

0

0

0

zie baten

Jeugdfonds

6.591

1.000

1.000

1.000

Het Jeugdfonds is gevuld met de extra jeugdmiddelen die niet binnen het beleidsveld zorg worden ingezet. Hiermee krijgt het integraal jeugdbeleid de komende jaren een impuls.

Transformatie Zorg

328

82

0

0

zie baten

Grondexploitatie

170

950

524

15.433

De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).

Vastgoed

3.553

3.553

3.553

3.553

zie baten

Bedrijfsvoering

1.722

1.580

406

406

zie baten

Post onvoorzien

272

272

272

272

Totaal

49.187

37.086

38.796

53.134

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37