Financiën

Mutaties circulaires

Overzicht (mutaties in) decentralisatieuitkeringen (DU), integratieuitkeringen (IU) en taakmutaties die verrekend worden met programma's.

DU Vrouwenopvang
Voor de vrouwenopvang zijn in de septembercirculaire 2020 structurele middelen (jaarlijks € 38,6 miljoen) toegevoegd aan het objectieve verdeelmodel voor de versterking van Veilig Thuis. Deze bijdrage is toegekend omdat door de vernieuwde wettelijke meldcode per 1-1-2019 een hogere stijging van meldingen en adviezen plaatsvindt dan dat van tevoren is ingeschat. Voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door- en uitstroomproblematiek is structureel € 14 miljoen toegevoegd aan het objectieve verdeelmodel. Arnhem ontvangt ruim € 1,8 meer ter dekking van de kosten die hiermee samenhangen.

De middelen in de DU Vrouwenopvang wijzigen in de meicirculaire 2021 op grond van extra kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met het Centrum Seksueel Geweld (structureel vanaf 2021). Sinds enkele jaren betalen wij als centrumgemeente mee aan het voortbestaan van de Centra Seksueel Geweld Enschede en Nijmegen. Geconstateerd moet worden dat er door slachtoffers van seksueel geweld steeds meer gebruik wordt gemaakt van de dienst- en hulpverlening van de CSG's. Dit resulteert er daaropvolgend in dat er ook meer geld geïnvesteerd moet worden.
Daarnaast is er voor 2021 sprake van een incidentele verhoging in het kader van schadelijke praktijken, waaronder eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Tot slot dragen gemeenten middels een uitname van landelijk € 0,17 miljoen bij aan de financiering van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. De gepresenteerde reeks wordt overgeheveld naar het beleidsveld. De afgelopen jaren is de nodige inzet m.b.t. eergerelateerd geweld en huwelijksdwang & achterlating gepleegd. Inmiddels is de aanpak van VGV hieraan toegevoegd. Hiervoor moeten de volgende zaken worden ontwikkeld:

  • Sluitend netwerk van professionals, welke beschikbaar is voor het signaleren en bespreken van signalen VGV.  
  • Eenduidige werkwijze rondom registratie van VGV.
  • Nazorg beschikbaar voor reeds besneden vrouwen en bij wie dit is voorkomen.
  • Preventieplan t.b.v. trainingen en voorlichtingen voor zowel professionals als personen uit de doelgroep.

DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Arnhem ontvangt voor de jaren 2021 tot en met 2014 een bedrag van € 29.000.

DU Uitstapprogramma prostituees
Het kabinet heeft vanaf 2021 structureel geld beschikbaar heeft gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. Het gaat structureel om € 3 miljoen per jaar en om eenmalig € 1 miljoen extra in 2021. De middelen zullen worden toegekend aan de 18 aangewezen DUUP-gemeenten (decentralisatie-uitkering voor uitstapprogramma’s voor prostituees) voor het (laten) ontwikkelen en (laten) uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees vanaf 1 januari 2021.
Een uitstapprogramma is een programma waarbinnen begeleiding van prostituees plaatsvindt bij
het vinden van werk of overige dagbesteding buiten de prostitutie. De programma’s hebben
nadrukkelijk als doel om de stap naar ander werk dan prostitutie te vergemakkelijken en daarin
ondersteuning te bieden. Arnhem ontvangt in 2021 € 165.000 en vanaf 2022 structureel € 123.000 voor het ontwikkelen en uitvoeren van een regionaal uitstapprogramma voor prostituees in samenwerking met Doetinchem en Apeldoorn.

IU Voogdij/18+
Zoals reeds in de vorige tweedaagse is aangegeven, wordt per 2022 het huidige woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente inhoudelijk en financieel verantwoordelijk is voor de jeugdzorg van een jeugdige. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen. Voor Arnhem betekent dit extra middelen van circa € 2,6 miljoen in het gemeentefonds, die in het beleidsveld nodig zijn om de toename van het aantal jeugdigen te kunnen dekken. In de Perspectiefnota was gerekend met een bedrag van € 2,1 miljoen (zowel aan de baten als de lastenkant).

IU Inburgering
De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Om die reden wordt de IU in 2021 verlaagd en als gevolg van het uitstel wordt een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld voor de jaren 2021 tot en met 2026. Dit is bedoelt voor de zogenaamde ondertussen-groep, nieuwe instroom vanaf 1 juli 2021 en extra implementatiekosten voor gemeenten.

Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent
Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan het reeds eerder overgehevelde budget voor uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Tot 1 januari 2022 zijn deze vaccinaties rechtstreeks door het RIVM aan de JGZ organisaties betaald. Afgesproken met VGGM  is om deze financiële middelen 1 op 1 over te hevelen naar de VGGM/JGZ die het RVP in opdracht van de gemeenten uitvoert.
Daarnaast is in 2021 eenmalig een budget toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Er wordt een bekostiging gegeven voor ICT. Dit heeft ermee te maken dat de overheid niet rechtstreeks een opdracht kan geven aan ICT leveranciers ivm Europese wetgeving. De lokale GGD’en krijgen nu via de gemeenten geld om hun eigen kinddossier leveranciers te betalen voor het inbouwen van ‘informed consent’. Dit gaat om digitale toestemming van ouders om hun kinderen te vaccineren en de vaccinatiegegevens te verstrekken aan het RIVM voor epidemiologische doeleinden.

Taakmutatie prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg
Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Vanaf 2022 krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Taakmutatie Wet open overheid
Op 26 januari 2021 heet de Tweede Kamer de Wet open overheid aangenomen. Deze wet beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De financiële middelen bestaan zowel uit incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals bedoeld in de nieuwe wet, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van de systemen. Het structurele budget vanaf 2026 bedraagt € 2 ton voor Arnhem.

Taakmutatie versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening
Vanaf 2021 worden meer middelen toegevoegd aan de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), omdat deze op dit moment zeer krap bemeten zijn en bij het grote publiek relatief onbekend zijn. De ruimere budgetten zijn ook nodig om de door de uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan. Met deze middelen kan het ADV steviger neergezet worden, kan de meldingsbereidheid vergroot worden en draagt dit positief bij aan de ambitie in het plan 'Vrij zijn in Arnhem" gericht op het tegengaan en voorkomen van racisme en discriminatie.

Taakmutatie handhaving energielabel C kantoren
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wetgeving. De uitvoering zal bij de Odra te plaatsvinden. Deze taak zit nu nog niet in het werkprogramma van de Odra. Om deze aanvullende opdracht te kunnen verstrekken zijn deze middelen nodig.

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37