Financiën

Geprognosticeerde balans 2022-2025

Geprognosticeerde balans 2022-2025

Activa

2022

2023

2024

2025

Vaste Activa

Investeringen met een economisch nut

717.964

744.388

753.324

742.281

Gronden uitgegeven in erfpacht

14.951

14.951

14.951

14.951

Investeringen met een maatschappelijk nut

71.137

71.137

71.137

71.137

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

4.742

4.742

4.742

4.742

Financiële vaste activa: Leningen

48.052

43.179

37.662

34.459

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

8.876

8.726

8.576

8.426

Vlottende Activa

Passiva

2022

2023

2024

2025

Vaste Passiva

Vlottende Passiva

In deze balansen houden we rekening met de in de Begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, 

grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, 

deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. 

De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. 

Hierop wordt in de Begroting niet expliciet gestuurd.

 

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37