Financiën

Reserves en voorzieningen

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Omschrijving

JV 2020

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

Toe-

Ont-

31-12-2024 /

Toe-

Ont-

31-12-2025 /

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

voeging

trekking

01-01-2025

voeging

trekking

01-01-2026

Bedragen € 1.000

Algemene Reserve (AR)

44.066

22.650

14.222

52.495

14.419

22.239

44.675

14.039

16.324

42.390

18.506

14.642

46.254

17.724

15.739

48.239

Bestemmingsreserves (BR's)

135.742

32.941

59.720

108.964

42.336

30.541

120.759

28.928

19.999

129.689

23.755

19.585

133.859

38.123

34.560

137.421

Verloop Bestemmingsreserves

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Omschrijving

JV 2020

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

Toe-

Ont-

31-12-2024 /

Toe-

Ont-

31-12-2025 /

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

voeging

trekking

01-01-2025

voeging

trekking

01-01-2026

Bedragen € 1.000

Bedrijfsvoering

4.113

1.316

4.238

1.191

1.722

1.597

1.743

1.580

936

2.387

406

0

2.793

406

0

3.200

Beeldbepalende culturele manifestaties

368

0

368

0

Beeldende en Monumentale Kunst

95

0

95

0

Bereikbaarheid

4.364

6.929

6.809

4.484

6.848

6.696

4.636

6.778

5.990

5.424

6.775

6.082

6.117

6.747

6.105

6.759

Beschermd en Weerbaar

2.163

0

0

2.163

0

0

2.163

0

0

2.163

0

0

2.163

0

0

2.163

Buitengewoon Beter

1.781

0

501

1.280

0

900

380

0

380

0

Burgerinitiatieven sociaal Domein

365

400

0

765

0

175

590

0

175

415

0

175

240

0

0

240

Burgerparticipatie

0

330

90

240

0

240

0

Cultureel Vastgoed

12.198

232

5.244

7.187

231

261

7.156

265

257

7.165

299

252

7.212

355

248

7.319

Duurzaam Arnhem

9.737

0

3.040

6.697

0

3.100

3.597

0

0

3.597

0

0

3.597

0

0

3.597

Duurzaamheidsleningen

363

55

13

405

0

16

389

0

15

374

0

15

359

0

14

345

Evenementen

408

210

150

468

170

400

238

50

0

288

50

200

138

50

0

188

Fractie-ondersteuning

233

0

0

233

0

0

233

0

0

233

0

0

233

0

0

233

Frictiekosten en organisatieontwikkeling

21

406

0

427

Groenfonds

710

0

252

458

0

280

178

0

178

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

14.747

2.755

2.516

14.986

170

18

15.137

950

0

16.087

524

0

16.612

15.433

15.204

16.841

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

4.866

277

1.804

3.339

504

1.499

2.344

508

1.298

1.554

509

1.182

881

605

1.242

244

Herstructurering OGGz

456

0

456

0

ICT

69

0

55

14

0

15

0

Inburgering, Integratie en asiel

1.169

0

0

1.169

0

0

1.169

0

0

1.169

0

0

1.169

0

0

1.169

Jongerenperspectieffonds Arnhem

1.246

0

1.246

0

Kapitaallasten

1.679

100

208

1.571

3.450

208

4.813

0

208

4.605

0

208

4.397

0

208

4.189

Klimaat en energie

1.281

0

151

1.130

0

99

1.032

0

25

1.007

0

0

1.007

0

0

1.007

Maatschappelijke opvang

179

0

179

0

Omgevingslawaai

412

0

0

412

0

62

349

0

207

142

0

0

142

0

0

142

Onderwijs

24.102

8.179

6.875

25.405

8.768

7.674

26.499

8.008

7.814

26.693

6.901

8.237

25.357

6.988

9.093

23.252

Onderzoek Rekenkamer

271

0

0

271

0

0

271

0

0

271

0

0

271

0

0

271

Participatie

380

0

341

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

Raad

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

Revolverend fonds (duurzaam)

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

Risicobeheer Arnhem Centraal

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

Sociaal Economisch Fonds

455

0

0

455

0

0

455

0

0

455

0

0

455

0

0

455

Solvabiliteit

10.573

5.527

0

16.100

4.347

0

20.446

6.110

0

26.556

3.693

0

30.250

2.941

0

33.191

Startersleningen

1.527

0

29

1.498

0

31

1.467

0

0

1.467

0

13

1.454

0

13

1.441

Strategische posities

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop

16.768

0

16.768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang

100

0

100

0

Transformatie Zorg

388

428

475

341

328

229

440

82

200

322

0

0

322

0

0

322

Noodfonds

799

0

799

0

Vastgoed

2.126

3.553

4.795

884

3.553

2.615

1.822

3.553

2.191

3.184

3.553

2.679

4.058

3.553

2.390

5.221

Volkshuisvesting

1.154

43

885

312

43

188

167

43

43

167

43

43

167

43

43

167

Voorstudies

262

0

0

262

0

0

262

0

0

262

0

0

262

0

0

262

Werk-Investeringsfonds

1.912

0

0

1.912

0

912

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Wijkfondsen

359

0

0

359

0

0

359

0

0

359

0

0

359

0

0

359

WMO en Jeugdzorg

1.481

200

1.238

443

5.602

325

5.720

0

81

5.639

0

498

5.141

0

0

5.141

Jeugdfonds

0

6.600

0

6.600

1.000

0

7.600

1.000

0

8.600

1.000

0

9.600

Zuidelijke Binnenstad

4.405

2.000

0

6.405

0

3.000

3.405

0

0

3.405

0

0

3.405

0

0

3.405

Doelstelling per bestemmingsreserve.

Naam

BR Onderzoek Rekenkamer ( S00 )

Doel

In het jaarbudget van de Rekenkamer is ruimte voor het uitvoeren van ongeveer twee grote onderzoeken per jaar. Echter, de Rekenkamer is de afgelopen jaren, mede door een actieve gemeenteraad, op ad-hoc basis verzocht aanvullende onderzoeken uit te voeren. Het karakter van dit soort onderzoeken in combinatie met de gewenste korte doorlooptijd noodzaken inhuur van externen. Toevoeging van onderbestedingen op het reguliere onderzoeksbudget en eventueel positief saldo op het product Rekenkamer geven Raad en Rekenkamer iets meer ruimte om snel en adequaat onderzoeken op te pakken.

ENDVBEND

Naam

BR Raad ( S00 )

Doel

Ervaringen in den lande wijzen uit dat de kosten voor het uitvoeren van een raadsonderzoek / enquête een veelvoud bedragen van het budget dat de Griffie jaarlijks hiervoor te besteden heeft van € 15.000. Zodoende wordt dit budget, voor zover het niet wordt aangewend, jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve totdat het plafond (ingesteld op € 75.000) hiervoor is bereikt. Als er zich dan in enig jaar een raadsonderzoek wordt uitgevoerd, dan kan deze reserve hiervoor aangewend worden.

ENDVBEND

Naam

BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop ( S00 )

Doel

Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010).
In 2010 is het doel van deze bestemmingsreserve uitgebreid ten behoeve van niet bestede budgetten die gereserveerd moeten blijven om bestaand beleid uit te voeren in volgende jaren (raadsbesluit 13 december 2010).

ENDVBEND

Naam

BR Bedrijfsvoering ( S00 )

Doel

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie.

ENDVBEND

Naam

BR Solvabiliteit ( S00 )

Doel

In de bestemmingsreserve wordt een buffer opgebouwd voor een robuustere financiële positie. Naast de algemene reserve die direct meetelt in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, vormt de BR Solvabiliteit een belangrijke bijdrage in de vergroting van het eigen vermogen.

ENDVBEND

Naam

BR Fractie-ondersteuning ( S00 )

Doel

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt ter dekking van de extra kosten die worden veroorzaakt door de afsplitsing van een fractie. Deze extra kosten worden voor 50% betaald uit de bestemmingsreserve en voor 50% uit een korting op de ondersteuning van de af te splitsen fractie en de oorspronkelijke fractie. Hierbij wordt voorkomen dat bij afsplitsingen de financiële gevolgen volledig bij de fracties worden neergelegd.

ENDVBEND

Naam

BR Kapitaallasten ( S00 )

Doel

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Buitengewoon Beter ( S02 )

Doel

De middelen uit deze bestemmingsreserve waren bedoeld ter financiering van de incidentele component van het Buiten Gewoon Beter Programma (€ 19,4 miljoen) voor de periode 2009-2016. Tevens is de bestemmingsreserve ontstaan om tempoverschillen in de uitvoering op te kunnen vangen. Het programma bestaat uit een scala aan meerjarige projecten. Bij een jaarovergang bleven op deze wijze de middelen beschikbaar voor het programma Buitengewoon Beter.
Bij de Begroting 2021 is besloten deze reserve ultimo 2023 op te heffen.

ENDVBEND

Naam

BR Bereikbaarheid ( S02 )

Doel

Deze bestemmingsreserve heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en het ontwikkelen van parkeervoorzieningen. Het exploitatiesaldo van parkeren wordt met deze reserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte ( S02 )

Doel

Deze egalisatiereserve dient om schommelingen op te vangen bij de besteding van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Hierbij worden geen schotten gehanteerd tussen de verschillende onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water). Hierdoor ontstaat flexibiliteit en kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad.

ENDVBEND

Naam

BR Evenementen ( S03 )

Doel

In de begroting is een budget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor bijdragen in evenementen. De uitgaven worden gebruikt voor evenementen waarvan een groot deel al vastligt. Het overige deel is voor bijdragen welke op ad-hoc basis beschikbaar worden gesteld. Verschillen tussen werkelijkheid en budget worden met deze reserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Sociaal Economisch Fonds ( S03 )

Doel

Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het faciliteren van economische stimuleringsprojecten. Verschillen tussen het jaarlijkse budget en werkelijke kosten worden met de reserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Onderwijs ( S04 )

Doel

Deze reserve heeft een dekkingsfunctie voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Alle in de begroting vrijvallende middelen voor onderwijshuisvesting (door afnemende kapitaallasten en daling van andere onderwijshuisvestingslasten) worden aan deze reserve toegevoegd. Hierdoor blijven alle middelen die in de begroting zijn geraamd voor kapitaallasten onderwijs en voor overige onderwijshuisvestingsbudgetten beschikbaar voor onderwijshuisvesting.

ENDVBEND

Naam

BR Cultureel Vastgoed ( S05 )

Doel

De bestemmingsreserve Cultureel Vastgoed (voorheen BR Cultuur in Rijnboog) dient ter dekking van kapitaallasten en andere eigenaarslasten van cultureel vastgoed in Arnhem. Eénmalige bijdragen, opbrengsten vertreklocaties en onderbesteding en vrijval van kapitaallasten worden gedoteerd aan deze bestemmingsreserve. Met ingang van de begroting 2021 heeft deze bestemmingsreserve nog uitsluitend betrekking op de vernieuwing van het Stadstheater Arnhem. De baten en lasten van de recente ver- c.q. nieuwbouw van Rozet, Musis, Focus Filmtheater en Museum Arnhem worden vanaf 2021 niet meer met deze bestemmingsreserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Participatie ( S06 )

Doel

De bestemmingreserve is gevormd om diverse kosten op te kunnen vangen die samenhangen met de uitvoering van de participatiewet en het bereiken van de doelstellingen. Het re-integratiebudget staat onder druk. De door het Rijk verstrekte budgetten voor re-integratie zijn in aanloop naar invoering van de nieuwe wetgeving in 2015 sterk teruggelopen. Daarbij is tevens gekozen geen directe koppeling te maken tussen de financiering vanuit het Rijk en de Arnhemse begroting voor re-integratie (extra middelen worden niet automatisch toegevoegd aan het beleidsveld). De huidige re-integratiemiddelen zijn volledig nodig voor inzet op de doelgroep om de huidige ambitie in de begroting op het gebied van werk te realiseren. Er is geen geld in de begroting voor doorontwikkeling beleid, onderzoeken of extra inspanningen binnen het programma participatie en armoedebestrijding. De reserve dient om incidentele kosten voor bijvoorbeeld doorontwikkeling op beleid of kosten voor onderzoek uit te betalen.

ENDVBEND

Naam

BR Werk-Investeringsfonds ( S06 )

Doel

Het werkinvesteringsfonds is ingericht om mensen naar werk toe te begeleiden. Om een goede match te maken zorgt de gemeente voor goede contacten met werkgevers en gaat  mensen met een bijstandsuitkering intensiever begeleiden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. De gemeente wil de landelijke trend qua uitstroom gaan volgen en daarnaast gedurende een periode van 4 jaar (2019-2022) nog 500 Arnhemmers extra aan het werk helpen. In dit Werk-Investeringsfonds is bij aanvang (2018) € 2,5 miljoen gestort. De resultaten van deze investering worden jaarlijks geëvalueerd.

ENDVBEND

Naam

BR Transformatie Zorg ( S07 )

Doel

De bestemmingsreserve heeft als doel om nieuwe voorzieningen te financieren die voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op specialistische maatwerkvoorzieningen.

ENDVBEND

Naam

BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein ( S07 )

Doel

Het stimuleren en organiseren van activiteiten om de betrokkenheid en invloed van inwoners en/of organisaties op hun wijk/buurt in Arnhem te vergroten.

ENDVBEND

Naam

BR Wmo en Jeugdzorg ( S07 )

Doel

De inkomsten en uitgaven op het beleidsveld Zorg zijn nog niet in evenwicht. Dit komt omdat gemeenten nog actief zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van de transformatie van de zorg, nog in afwachting zijn van de hervormingsagenda Jeugd en de doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang nog afwachten. Naast de dotatie vanuit de extra middelen jeugdzorg (2021 - 2025) worden de voordelen van het beleidsveld Zorg tijdelijk toegevoegd aan deze reserve, zodat extra maatregelen en (mogelijke) tekorten op het beleidsveld Zorg verrekend kunnen worden met deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Beschermd en Weerbaar ( S08 )

Doel

Arnhem ontvangt als centrumgemeente voor de regio's Arnhem en Achterhoek (tezamen 19 regiogemeenten) via de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang van het Rijk jaarlijks middelen ten behoeve van de bestrijding van huiselijk geweld en seksueel geweld, de uitvoering van de vrouwenopvang, en voor de uitvoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het betreft hier wettelijke taken die zijn vastgelegd in het Rijksprogramma  Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Geweld hoort nergens thuis (GHNT). De bestemmingsreserve dient om deze (regionale) middelen beschikbaar te houden voor de doelen en activiteiten die daarvoor zijn vastgelegd in de Regiovisie Samen Veilig 2019 - 2022 (aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Arnhem en Achterhoek). Voor- en nadelige jaarrekeningresultaten op het regionale budget worden verrekend met de bestemmingsreserve.

ENDVBEND

Naam

BR Inburgering, integratie en asiel ( S08 )

Doel

Deze reserve is primair bestemd voor de voorbereidende taken op de nieuwe wet Inburgering die in 2022 ingaat en voor de doelen in het actieplan nieuwkomers. Met de nieuwe wet komen structurele middelen over en de reserve zal beschikbaar blijven tot één jaar na de invoering van de wet.

ENDVBEND

Naam

BR Risicobeheer Arnhem Centraal ( S11 )

Doel

Deze bestemmingsreserve heeft een dekkingsfunctie voor kosten en andere onverwachte ontwikkeling binnen het project Arnhem Centraal. Daar onder vallen de transferhal, het ondergronds afval transport systeem en de grondexploitatie. Als alle projectonderdelen zijn afgerond kan deze bestemmingsreserve worden opgeheven.

ENDVBEND

Naam

BR Strategische Posities ( S11 )

Doel

Deze reserve dient ter dekking van mogelijke exploitatietekorten op het beheren en onderhouden van strategisch vastgoed (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen) en tevens voor het opvangen van waardeverminderingen van het strategisch vastgoed door hertaxatie of bij eventuele verkoop. Deze reserve wordt meegerekend in het weerstandsvermogen.

ENDVBEND

Naam

BR Vastgoed ( S11 )

Doel

Deze egalisatiereserve dient om de kosten van onderhoud van het gemeentelijke vastgoed te egaliseren en om daarmee schommelingen in de jaarlijkse begroting tegen te gaan. De hoogte van deze reserve is gebaseerd op het 40-jarige Meerjarige OnderhoudsPlan (MJOP).

ENDVBEND

Naam

BR Grondexploitatie ( S11 )

Doel

Deze reserve heeft tot doel risico's in de grondexploitatie op te vangen.  De gewenste en tevens maximale omvang wordt bepaald op basis van het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Het jaarresultaat van het grondbedrijf wordt aan deze reserve toegevoegd (totdat de maximale omvang is bereikt), dan wel onttrokken.  Deze reserve wordt meegerekend in het weerstandsvermogen.

ENDVBEND

Naam

BR Voorstudies ( S11 )

Doel

Deze reserve is bedoeld om fluctuaties op te vangen in de uitgaven van voorstudies voor potentiële grondexploitatieprojecten. Op het moment dat een grondexploitatie wordt vastgesteld, worden deze voorstudie-kosten ten laste van het desbetreffende project gebracht en vloeit de bijdrage die vanuit deze reserve is gedaan weer terug in de reserve. Deze reserve wordt meegerekend in het weerstandsvermogen.

ENDVBEND

Naam

BR Zuidelijke Binnenstad ( S11 )

Doel

Deze reserve heeft een dekkingsfunctie t.b.v. de financiering van ruimtelijke plannen in de zuidelijke binnenstad.

ENDVBEND

Naam

BR Omgevingslawaai ( S11 )

Doel

De gemeente Arnhem heeft deze middelen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ontvangen en ze worden ingezet voor maatregelen om het omgevingslawaai terug te dringen, zoals door geluidarm asfalt op de hoofdinvalswegen van Arnhem (zoals Velperweg en Huissensestraat), investeringen in geluidsschermen langs het spoor en andere bronmaatregelen.

ENDVBEND

Naam

BR Duurzaamheidsleningen ( S11 )

Doel

Ter dekking van de jaarlijkse beheerskosten en soms ook rentelasten van de duurzaamheidslening en Toekomstbestendigwonen lening (TWL) binnen de gemeente Arnhem. Deze leningen worden verstrekt voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek bij particuliere woningen en de TWL kan ook aanvullend gebruikt worden voor het levensloop bestendig maken van de woning.

ENDVBEND

Naam

BR Klimaat en Energie ( S11 )

Doel

De BR klimaat en energie is een egalisatiereserve, bedoeld om fluctuaties in de uitgaves die de veranderopgave klimaat en energie met zich meebrengt op te vangen. Het zorgt op deze manier voor dekking, van in de toekomst voorziene en noodzakelijke grote uitgaven, om de doelen van het NemiA programma te kunnen realiseren.

ENDVBEND

Naam

BR Revolverendfonds (Duurzaam) ( S11 )

Doel

Uit deze Revolverend Fonds reserve worden duurzaamheidsleningen verstrekt volgens de al geldende 'Nadere regels duurzaamheidsleningen Arnhem 2016'. De leningen worden ten laste gebracht van de reserve en de aflossingen vloeien weer terug.

ENDVBEND

Naam

BR Duurzaam Arnhem ( S11 )

Doel

Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.
Voor deze reserve gelden aparte kaders zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 15 mei 2019.

ENDVBEND

Naam

BR Groenfonds ( S12 )

Doel

Deze egalisatiereserve dient om schommelingen op te vangen bij de besteding van het budget dat beschikbaar is voor het bomenbeleid, en voor andere groene investeringen in gebieden die dringend aan een impuls toe zijn. Opbrengsten uit herplantplicht voor bomen waarbij herplant ter plekke niet mogelijk of wenselijk is, worden toegevoegd aan deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Startersleningen ( S12 )

Doel

De gemeente heeft leningen verstrekt aan starters op de woningmarkt. Deze reserve dekt de jaarlijkse beheerkosten en rentelasten van de lopende startersleningen.

ENDVBEND

Naam

BR Volkshuisvesting ( S12 )

Doel

Deze reserve is bestemd om schommelingen op te vangen bij de besteding van het budget dat beschikbaar is voor de inspanningen die bijdragen aan het behalen van de doelen op gebied van wonen. Deze doelen zijn vastgelegd in woonprincipes en in het volkshuisvestelijk kader.

ENDVBEND

Naam

BR Burgerparticipatie ( W1;W2;W3;W4;W5;W6;W7;W8 )

Doel

Dekking van de afspraken uit het addendum op het coalitieakkoord
- Uitbreiding van de griffie met een communicatiemedewerker (2021-2022)
- Verlenging bewonersondersteuning (2022)
- pilot digitaal wijkpanel (2021)

ENDVBEND

Naam

BR Wijkfondsen ( W1;W2;W3;W4;W5;W6;W7;W8 )

Doel

In uitzondering op reguliere begrotingsuitgangspunten is budgetoverheveling voor de wijkfondsen naar een volgend jaar toegestaan. Jaarlijks wordt het surplus of tekort op wijkfondsen gestort respectievelijk onttrokken aan de reserve.

ENDVBEND

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37