Hoofdlijnen

Hoofdlijnen van beleid

We hebben mooie en goede dingen bereikt voor Arnhem. Dat is overal in de stad zichtbaar. Door de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis hebben we eraan bijgedragen dat Arnhem sterker uit de crisis komt. We hebben de bouw van woningen versneld en we zijn gestart met een grootschalige stadsvernieuwing: de Arnhem Oost Aanpak. We helpen meer Arnhemmers aan werk, ook degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds minder Arnhemmers zijn afhankelijk van de bijstand en we kunnen steeds meer mensen helpen met het oplossen van hun schulden. Overal in de stad worden steeds meer maatregelen voor klimaatadaptatie zichtbaar. Diverse plannen gaan van de tekentafel naar uitvoering, zoals de Blauwe Golven en Coehoorn.

We staan er ook financieel goed voor, onze financiële positie is verbeterd. Zonder dat we de lasten hebben verhoogd. De kosten in de zorg hebben we beteugeld. Alle seinen staan op groen om nieuwe stappen te zetten. Nieuwe ontwikkelingen in te zetten. Waar alle Arnhemmers van kunnen profiteren. Dat doen we op alle fronten.

Met een nieuwe visie op het sociaal domein bieden we alle Arnhemmers dezelfde kansen op persoonlijke ontwikkeling. Alle Arnhemmers hebben voldoende inkomen, een goede woning een veilige en gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl. En alle Arnhemmers kunnen in veiligheid en vrijheid leven. Deze visie vindt zijn weg naar de diverse beleid- en uitvoeringsplannen. Bijvoorbeeld dat we ernaar streven dat daklozen uiteindelijk een passende woonplek krijgen en niet alleen maar zijn aangewezen op maatschappelijke opvang. Dat we bij jeugdzorg blijven sturen op preventie en vroegtijdige inzet, waardoor uiteindelijk minder specialistische zorg nodig is. En dat we Arnhemse scholen helpen hun leerlingen les te geven in goede en frisse gebouwen

We gaan onverkort verder met het bouwen van nieuwe woningen in alle segmenten. Waar mogelijk versnellen we en bouwen we meer woningen dan aanvankelijk de bedoeling was. Zoals recent met de plannen voor de Nijmeegseweg, Whemedreef en Malburgen-West. Het gaat niet om bouwen alleen. We kiezen voor een grootschalige samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren: de Arnhem-Oost aanpak. Daarbij pakken we woningen bouwen, de leefomgeving verbeteren en de sociale problematiek integraal aan.

We gaan verder aan de slag met het renoveren en verduurzamen van woningen van particuliere woningeigenaren met de laagste energielabels. Veel inwoners hebben zelf nauwelijks geld hebben om hun woning te verbeteren. Daarom vragen we een bijdrage van ruim € 25 miljoen aan bij het Rijk om daarmee met provincie, gemeente en inwoners zelf voor meer dan € 47 miljoen te kunnen investeren in de wijken. Daar waar particuliere woningen worden opgeknapt, is het de bedoeling dat ook corporaties kijken of zij hun woningen kunnen renoveren en duurzamer kunnen maken.

Groen in de stad wordt steeds belangrijker. In de vele parken die Arnhem rijk is, maar vooral ook in de wijken en in het centrum. Een gezonde leefomgeving kan niet zonder een goede groene openbare ruimte. Dus gaan we aan de slag voor meer plekken voor buitensport, parken geschikt maken voor meer bezoekers en meer groen in de wijken. Dat is ook broodnodig om voorbereid te zijn op de veranderingen van het klimaat. Zodat we minder last hebben van hevige regenval en er meer koelteplekken zijn. Investeren in een groene stedelijke omgeving draagt zo bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, maar ook aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

We gaan verder met het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Dat doen we bijvoorbeeld met de fietsagenda, maar ook met betere parkeerfaciliteiten, zoals de Rozetgarage en de Blauwe Golven. We gaan verder met investeren in de economische kracht van de stad, met het thema 'duurzaamheid en energie' als belangrijk vlaggenschip. Met de uitvoering van onze economische agenda, die inzet op circulaire economie en waterstof. We ondersteunen innovatieve initiatieven als IPKW en Connectr. We gaan verder met 'van bedrijven weten', waardoor we naast inwoners ook bedrijven beter kunnen ondersteunen.

Daarnaast blijven we Arnhem als sportstad op de kaart zetten. We willen gaststad zijn voor internationale sportevenementen, zoals het WK Volleybal in 2022. Dat levert extra internationale aandacht op, trekt extra toeristen naar de stad en verleidt Arnhemmers om zelf ook te gaan sporten. We blijven investeren in cultuur, mede met tijdelijke coronamiddelen van het Rijk. Want ook een rijk cultureel aanbod maakt ons als stad aantrekkelijk voor inwoners en toeristen, en de vestiging van bedrijven. We stimuleren culturele instellingen om meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. Cultuur is er immers voor iedereen.

Bij al onze inspanningen krijgt burgerparticipatie een steeds grotere rol. Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de gelegenheid om mee te denken over plannen van de gemeente. En terecht, want de gemeente is er immers voor zijn inwoners. De afgelopen jaren zijn inwoners bijvoorbeeld betrokken geweest bij het opstellen van het bomenplan, het referendum over diftar, bij diverse woningbouwplannen, bij de wijkgerichte energietransitie en bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Daar gaan we verder mee. Zo zijn we inmiddels begonnen om samen met de wijkbewoners voor alle wijken een groenvisie op te stellen. Bij de uitvoering van het jeugdbeleid betrekken we Arnhemse kinderen, jongeren, ouders en samenwerkingspartners. En bij nieuwe woningbouwplannen blijven we onze inwoners betrekken.

Nu de gemeenteraad naar aanleiding van de uitkomsten van het referendum heeft besloten te stoppen met Diftar, gaan we op zoek naar andere manieren om de stroom restafval te verminderen. Dat blijft het doel, ook met een ander afvalsysteem. Intussen zijn de ondergrondse containers van het slot en wordt de stad steeds schoner. Ook is de milieukar ingevoerd, waar Arnhemmers klein grofvuil kunnen inleveren.

De gemeente is er voor alle Arnhemmers. Daarom werken we aan een diverse en inclusieve stad: een stad waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en niemand uitgesloten wordt. Daarin moeten wij zelf het goede voorbeeld geven. We zijn al hard op weg om onze gemeentelijke organisatie inclusiever te maken. We zijn goed op weg. Mede dankzij de inzet van een Verandermanager Diversiteit en Inclusie wordt de samenstelling van onze organisatie steeds meer een afspiegeling van onze stad. We zijn ambitieus en dat moet ook: dit willen we binnen vijf jaar realiseren.

We hebben veel bereikt. En we hebben nog veel te doen. Arnhem ís mooier, duurzamer en economisch sterker. Steeds meer mensen kunnen meedoen. En we zijn er nog niet. Het kan altijd beter. Dat laten we onder meer zien in deze begroting. Maar we gaan dat vooral laten zien in de stad. Zichtbaar en voelbaar voor onze inwoners. We doen het voor hen.

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37